Gå till innehåll
Svenska Curlingförbundet
Svenska Curlingförbundet

Svensk Curling växer

Foto: Stefan Tjärnlund

Curlingförbundet satte flera tuffa mål inför 2022 och 2023 gällande ökning av antalet curlare. Målet var att gå från 3100 till 4000 medlemmar i föreningar. Uppföljningen visar att medlemsutvecklingen är stark och har ökat från 3100 till 3700 curlare totalt under de senaste två åren.

- Jag ser det som positivt att förbundet har så många mätbara och specifika mål, även om de i vissa fall har varit tuffa att uppnå. Jag kan konstatera att medlemsutvecklingen är positiv även om vi har ännu en växel att lägga i. Extra glädjande är det att se att antalet juniorer ökar, vilket är viktigt för framtiden, säger Maria Prytz, nytillsatt GS för curlingförbundet.

Av curlingförbundets nu 3700 medlemmar är 3250 personer i åldrarna 25-100 år. I åldersgruppen 21-30 år har antalet ökat med 98 personer, från 152 till 250. Antalet curlare upp till 20 år har vuxit från 290 till 420, en ökning med 130 personer.

Strävan efter inkludering, jämställdhet och mångfald

- Förutom medlemsantalet så vill vi även ha kvalitet gällande våra ledare och utbildningar. Vi strävar även efter inkludering, jämställdhet och mångfald, säger Sara Carlsson, utvecklingskonsulent och tf GS under hösten 2023.

Ett av målen var att öka kvaliteten på klubbverksamheten genom att minst 25 procent av föreningarna ska erbjuda ledarledd verksamhet för vuxna motionärer. 13 föreningar (26 procent) har utbildat ledare för vuxenverksamheten. Ett antal gjorde det även under 2021. Flera av de utbildade ledarna har fortsatt delta i digitala möten och även en fysisk träff i september 2023.

- Kartläggningen av vuxenverksamheten visade att vuxna curlare vill ha möjlighet att träna i förening och att de sociala delarna av föreningens verksamhet är viktiga. Det upplevs som positivt när föreningen erbjuder detta, menar Sara Carlsson.

Att öka andelen kvinnor inom Svensk curling var ytterligare ett av målen. Målsättningen var att gå från 400 kvinnor till nästan det dubbla och det långsiktiga målet är att ha 30 procent kvinnor. I summeringen av 2023 har våra föreningar 720 kvinnor i ålder 25 år och uppåt. Andelen kvinnor har vuxit från 19 till 24 procent.

- Att vi ökat antalet kvinnor beror dels på marknadsföring och dels på kravet att föreningar som får ekonomiskt stöd för vuxenverksamheten ska utbilda minst en ledare som ska vara kvinna. De kvinnliga ledarna verkar i större utsträckning få resultat av att vända sig till nya kvinnliga aktiva. Därför behöver vi fortsätta utbilda kvinnor och eventuellt skapa nätverk för dem, säger Sara Carlsson.

Inkludering är en viktig del av Svensk curling. Fler vuxna med utländsk bakgrund ska delta i vår verksamhet. Curlingförbundets föreningar och deras ledare ska ha verktyg för att skapa trygga och inkluderande miljöer för alla. 18 föreningar har gjort” Leda Förening”, drygt 35 procent av våra mest aktiva föreningar.

- Verksamhetsstöden och återstartsstöden som delats ut till föreningar har haft en positiv effekt för att de ska utbilda sina styrelser. Av de styrelser som gått igenom utbildningen, har ett flertal hört av sig och varit mycket positiva till de samtal de haft, säger Sara Carlsson. Vi har aldrig haft möjligheten att mäta utländsk bakgrund utan kontinuerligt arbetat för att föreningar och ledare ska ha kunskap om normer och därmed större förutsättningar för en framgångsrik rekrytering av fler målgrupper.

Öka andelen gående med stick

Ett av målen för att fler ska kunna delta i verksamhet är att normalisera och öka andelen gående curlare med stick. Vid samtliga ledarutbildningar för vuxenverksamhet har det varit instruktioner och samtal om stick som verktyg. Ett antal föreningar som deltagit i satsningar på 65+ har också fått sticks att använda till verksamheten.

Det har inte gått att se några stora förändringar i stickanvändandet och det har inte heller tagits fram några konkreta verktyg för att mäta antalet curlare med stick. Inför 2024 planeras det därför att skapa marknadsmaterial och ett utskott för curlare 65+ som ser över aktiviteter att göra med särskilt fokus på stickcurling för gående i den ålderskategorin.

Arbetet med paracurling behöver stärkas

Vad gäller paracurling går det att konstatera att arbetet inte har varit tillräckligt aktivt. Ett litet antal curlare har tillkommit men det har varit svårstartat efter pandemin och att aktiviteterna samt antal föreningar som bedriver paraidrott har inte ökat i önskvärd takt.

En stor andel medel finns kvar för detta ändamål och bland annat är nu en anställd utvecklingskonsulent för rullstolscurling, med uppdrag att arbeta med rekrytering och utveckling av aktiviteter och föreningar.

- Positivt är att ett relativt stort antal lag fortfarande deltar i Sweden Tour och SM, så andelen rullstolscurlare som deltar i aktiviteter är stort. 10 lag har deltagit i någon form av tävling varje säsong, säger Alison Kreviazuk, assisterande förbundskapten rullstolscurling.

Målet var 15 nya rullstolscurlare per säsong men det har bara blivit 5-10 st. Vi behöver fler ledare, vilket inte heller har ökat nämnvärt. Förbundet har strävat efter att öka kvalitet på föreningarnas träningar som är specifika för paracurling samt ökad kunskap och utveckling för redan aktiva spelare. Fyra föreningar har ansökt om stöd för befintlig träningsverksamhet och ett fåtal lag har nyttjat möjlighet att få uppföljning av förbundskaptenerna på tävling

Inkludering av Matt-curling

Arbetet tillsammans med Parasportförbundet pågår där en projektgrupp och en styrgrupp har bildats med representanter från de båda förbunden. Arbetet beräknas bli klart till årsskiftet 2024-2025.

Mer information: Sara Carlsson, utvecklingskonsulent. sara.carlsson@curling.se

TA DEL AV HELA MÅLUPPFÖLJNINGEN FÖR 2022- 2023 HÄR >> Pdf, 1.5 MB.

LÄS MÅLEN FÖR 2024 och 2025

Publicerad: 2024-01-23